תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת - חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת בניין שקבעה כי קורות הסככה אינן עומדות בדרישות חוזק ויציבות. חוות דעת שמאי קבעה כי נגרמו נזקים כספיים. נמצא כי … המשך קריאת הפוסט תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי בניה בנוגע לשטחים ציבוריים בבניין שנבנה. פניה ראשונה בכתב בגין הליקויים הנטענים נעשתה לאחר חמש שנים וחודש ממועד אכלוס הבניין. … המשך קריאת הפוסט תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

קביעה כי התקיימו יחסי עבודה וכי התפטרות העובד תיראה כפיטורין המזכים את העובד בזכויותיו על פי הדין. התובע עבד כמנהל עבודה באתר בניה של הנתבעת - חברה קבלנית בבעלות בן משפחה. לא סוכם שכר העבודה. העובד קבל על חשבון סך 2,500 ₪ לחודש אך החברה לא הנפיקה לתובע תלושי שכר בכל תקופת העבודה. משהתובע הבין … המשך קריאת הפוסט התפטרות עובד בנסיבות של פיטורין

השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

פטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 יחול רק על השבחה הנובעת מהיתר הבניה ולא מזכויות שניתנו אגב "הקלה". שומה מכרעת בהיטל השבחה ניתנה בפרוייקט תמ"א 38/2 בו במקום בניין בן 3 קומות ו-9 דירות אושרו 9 קומות ו- 27 דירות וקומת גג חלקית מעל קומות מרתף הכוללות 28 חניות. נקבעה שומת השבחה בגין הקלה שניתנה עבור … המשך קריאת הפוסט השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת הבטיחות. עובד חברה קבלנית לשיפוצים נפגע במהלך העבודה כתוצאה מהחלקה מסולם גבוה. העובד הגיש תביעה בגין נזקי גוף נגד החברה … המשך קריאת הפוסט חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות בבית משותף חתם עם יזם לבצע פרויקט של תמ"א 38/1 בו התחייב היזם לבנות עבורם חדרי ממ"ד, מרפסות ומעלית ובתמורה … המשך קריאת הפוסט המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מינהלי או צו להפסקת העבודה.  הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" … המשך קריאת הפוסט עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

פיצויים בגין איחור במסירת דירה

חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב. הסכם וויתור של הקונה בעקבות קבלת פיצוי מוקטן מחמת העיכוב אינו חוקי.  תביעה בבית משפט השלום בגין איחור במסירת דירה … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין איחור במסירת דירה

פיצויים בגין ליקויי בניה

ליקויי נזילות ורטיבות הינן מן החמורים בליקויי הבניה ומצדיקים חיוב בפיצויים בגין עוגמת נפש. אי ציון ליקוי בפרוטוקול מסירת דירה אינו מונע לטעון לאחר מכן לקיום הליקוי.  תביעה לפיצויים בגין ליקויי בניה בדירה אותה רכשו התובעים מהנתבעת – חברה קבלנית. ליקויי הבניה התבטאו בנזילות ופגמים באיטום ובריצוף. הנתבעת מסתמכת על מסמך אישור מסירת הדירה לתובעים. … המשך קריאת הפוסט פיצויים בגין ליקויי בניה

תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית לאחר הפקדתה, לאור התנגדות שהוגשה על-ידי בעלת זכויות בדירה אחת בבית המשותף, המתנגדת לקידום התכנית. בהחלטת הועדה המקומית נקבע שבהתאם … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות