השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

פטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 יחול רק על השבחה הנובעת מהיתר הבניה ולא מזכויות שניתנו אגב "הקלה". שומה מכרעת בהיטל השבחה ניתנה בפרוייקט תמ"א 38/2 בו במקום בניין בן 3 קומות ו-9 דירות אושרו 9 קומות ו- 27 דירות וקומת גג חלקית מעל קומות מרתף הכוללות 28 חניות. נקבעה שומת השבחה בגין הקלה שניתנה עבור … המשך קריאת הפוסט השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

היטל סלילה מתגבש בעת סלילת הכביש. לא ניתן לתת פטור בגינו לבעלים בעת הסלילה ולאחר מכן לחייב בעלים אחר. תביעה להשבת היטל סלילה שנגבה מהתובעים ע"י הרשות המקומית- הנתבעת. בבואם לרכוש את הנכס התובעים ראו מצב של רחובות סלולים בצדי הבית הנרכש. הנתבעת אישרה לתובעים שבמועד רכישתם לא היו חובות חלים על הנכס הנרכש ובכלל … המשך קריאת הפוסט שוויוניות בחיוב בהיטל סלילה

היטל שצ"פ

היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל שטח ציבורי פתוח". בערעור בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים טענה החברה העותרת כי לא קמה עילה לחייבה בהיטל שצ"פ … המשך קריאת הפוסט היטל שצ"פ

היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

וועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר בניה, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית. האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה "אירוע מס" המקים חבות בהיטל השבחה בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965? וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ת"א קבלה את העררים של … המשך קריאת הפוסט היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

היטלי סלילה וחיבור לרשת המים.

חיוב בהיטל סלילה ייתכן רק אם לאחר כניסתו לתוקף של חוק העזר העירוני בוצעו עבודות התשתית בפועל. חיוב בהיטל חיבור לרשת המים יתכן רק אם בוצע החיבור בפועל. התובעת, חברה יזמית לבניה, תבעה את עירית אשקלון להחזר היטלי סלילה והיטל חיבור מים, אותם נדרשה לשלם כתנאי לקבלת היתר בניה, זאת, בצירוף ריבית והצמדה. דרישת העיריה … המשך קריאת הפוסט היטלי סלילה וחיבור לרשת המים.

חיוב היטל השבחה בבקשה להיתר בניה לאיחוד דירות

מתן היתר בניה לאיחוד דירות מכוח תכנית 3440 אינו מהווה אירוע מס עצמאי או השבחה כהגדרתה בתוספת השלישית. לא ניתן להטיל את ההשבחה על מבקשי ההיתר שלא היו הבעלים במקרקעין במועד תחילת תקפה של התכנית. תב"ע ת"א מס' 3440 עניינה "הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות". התבקש היתר בניה לאיחוד שתי דירות לדירה אחת.  מבקשי … המשך קריאת הפוסט חיוב היטל השבחה בבקשה להיתר בניה לאיחוד דירות

מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל מקצועי, לאחסון כלי עבודה ומכולה אחת שמשה למגורי שומר האתר. עירית תל אביב השיתה על החברה הקבלנית – המערערת – … המשך קריאת הפוסט מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

מיהו החייב בהיטל השבחה במימוש זכויות?

החייב בתשלום היטל ההשבחה הוא הבעלים הרשום של המקרקעין בעת מימוש הזכויות. העברת זכויות מאדם לקרובו אינה נחשבת ל"מימוש זכויות" והנעבר יישא בהיטל ההשבחה בעת מימוש זכויותיו. . בבית המשפט המחוזי – לעניינים מנהליים, נדון ערעור שהתמקד בשאלה מיהו החייב בהיטל השבחה מקום שעומד לקרות אירוע של "מימוש זכויות" במקרקעין. המערער הוא הבעלים הרשום בלשכת … המשך קריאת הפוסט מיהו החייב בהיטל השבחה במימוש זכויות?

 היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת צרפתי" (עע"ם 11646/05), קבע בית המשפט כי רשויות מקומיות מוסמכות לגבות היטלים בתנאי סף לפיו הגבייה תותנה בכך שהוקמו תשתיות … המשך קריאת הפוסט  היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

הוצאות פיתוח – תשלום משתכנים

סעיף בהסכם לפיו התחייבו המשתכנים לשלם כל סכום שיידרש ע"י הרשויות השונות הינו סעיף כללי ואין הוראתו יכולה לבוא במקום הוראה ספציפית לתשלום כלשהו שנכללה במפורש בהסכם. אגודה שיתופית (המשיבה בערעור) יזמה בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הקמת שכונת הרחבה. לפי מתווה ההקמה, המשתכנים לא יתנו כל תמורה עבור הקרקע אלא יממנו את עבודות … המשך קריאת הפוסט הוצאות פיתוח – תשלום משתכנים