היטלי תיעול וסלילת רחובות – המועד לדרישתם

המועד שבו מוסמכת המשיבה להוציא דרישה לתשלום היטלי תיעול ו/או סלילת רחובות היא – עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכס, ולא במועד קבלת ופתיחת תיק הבקשה להיתר  לשם קליטתו במערכת.  העותרת, חברה יזמית, מעוניינת להגיש בקשה להיתר בניה – לשיפוץ, חיזוק ותוספת בניה בבניין קיים במסגרת תמ"א 38. בהתאם לנוהל של המשיבה - המועצה … המשך קריאת הפוסט היטלי תיעול וסלילת רחובות – המועד לדרישתם

היטל השבחה – הסמכות בתביעת השבה

חוק התכנון והבניה מחייב נישום הרוצה לחלוק על שומת היטל ההשבחה, שקבעה הוועדה המקומית, להגיש, בתוך 45 יום, ערר לוועדת הערר, ועל החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, הטילה היטל השבחה בגין תכנית מתאר לשימור מבנים בתל אביב, לתשלום בשני שלבים: האחד - בעת חתימת … המשך קריאת הפוסט היטל השבחה – הסמכות בתביעת השבה

חיובי היטלים ואגרות ביוב ומים (2)

משקיימת זיקת הנאה בין בניין לבין התשתיות והנאה של בעל הזכויות מהתשתיות העירוניות המשרתות את הבנין, עליו לשאת בהיטלים ומשבקש להתחבר למפעל המים, עליו לשאת לא רק בהוצאות החיבור הישיר אלא גם בנטל מימון הקמת תשתיות המים. חברה קבלנית בנתה בנין לתעשיה בן 22 קומות מעל ל- 4 מרתפי חניה במקום בו הסתיימו זה מכבר … המשך קריאת הפוסט חיובי היטלים ואגרות ביוב ומים (2)

חיובי היטלים ואגרות ביוב ומים (1)

לצורך הטלת החיובים, הכוללים היטלים ואגרות ביוב ומים, יש צורך בקיומה של זיקה בין החיוב לבין ביצוען של עבודות בקשר למתחם הרלבנטי. חברות בניה (להלן: "החברות") בנו מתחמי מגורים ושטחים מסחריים במספר בניינים באשקלון מכוח מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל כאשר כחלק מתנאי המכרזים התחייבו החברות לבצע בעצמן את עבודות התשתית במתחם שהוקצה להן לרבות … המשך קריאת הפוסט חיובי היטלים ואגרות ביוב ומים (1)

"אגרת שלטים" באתרי הבנייה

עשיית דין עצמי כמוהו באי ניקיון כפיים החוסם עמדה בפני בג"צ. בג"צ נדרש לשאלת "אגרת שלטים" באתרי בניה כאשר החברה הקבלנית עתרה להורות לשר הפנים ולעיריית חולון לבטל את תעריפי חוק העזר הנוגעים. החברה והעירייה מתכתשים ביניהן מזה שנים רבות כאשר העירייה הגישה תביעה נגד החברה. הצדדים הגיעו לכדי הסכם פשרה לפיו בגין כלל השלטים … המשך קריאת הפוסט "אגרת שלטים" באתרי הבנייה

היטל ביוב – מה בדיוק אמור לממן?

הכספים הנגבים בהיטל הביוב נועדו לממן אך ורק את תשתיות הביוב אך לא יממנו במדוייק רק את התשתיות המשמשות את המשלם. בערעור מינהלי בבית המשפט המינהלי בבאר שבע בקשה המערערת – חברה קבלנית – לערער כנגד חיובה בהיטל ביוב. המערערת זכתה במכרז לרכישת מגרשים במסגרתו שילמה לחברה הכלכלית סכומים עבור פיתוח הקרקע לרבות בגין היטל … המשך קריאת הפוסט היטל ביוב – מה בדיוק אמור לממן?

מס רכישה במימוש אופציה לרכישת במקרקעין

מימוש זכות חכירה על פי אופציה תיראה כרכישת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה, בנסיבות בהן הרוכש היה חופשי להחליט אם לממש את זכות האופציה אם לאו! חברה קבלנית חתמה בשנת 1982 על חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל לגבי מקרקעין לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנת 2009 כאשר החוזה כולל אופציה לחידוש חכירה לתקופה נוספת … המשך קריאת הפוסט מס רכישה במימוש אופציה לרכישת במקרקעין

דרגת התכנית המפורטת

החוק אינו יוצר כל הגבלה לגבי "הדרגה" של התכנית המפורטת, האם תכנית מקומית, מחוזית או ארצית, אלא קובע כי תכנית שיש בה רמת פירוט רבה והיא מאפשרת הוצאת היתר בניה מכוחה, מהווה הדבר השבחה אשר בגינה ניתן לגבות היטל השבחה. דיון בפני וועדת ערר מחוזית חיפה בו טענו העוררות כי בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון … המשך קריאת הפוסט דרגת התכנית המפורטת

מי חייב בתשלום היטל השבחה

חובת תשלום היטל השבחה חלה אך ורק על בעלים של מקרקעין או החוכר אותם לדורות (מעל 25 שנים) ולא על מי שקשור עם מינהל מקרקעי ישראל בחוזה פיתוח. ערעור על הכרעת שמאי מכריע אשר הוגש על ידי חברות קבלניות (להלן: "המערערות") אשר חתמו עם מינהל מקרקעין ישראל על חוזה פיתוח ביחס למקרקעין. חלק מהמקרקעין נותר … המשך קריאת הפוסט מי חייב בתשלום היטל השבחה

פטור מהיטל השבחה בגין 140 מ"ר

בכל מקרה בו הדירה או הבית שנבנים שטחם גדול משטח של 140 מ"ר, הנישום יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין 140 מ"ר הראשונים (ללא נפקות לסיבת הפטור) ועבור כל מ"ר נוסף יהיה הנישום חייב בהיטל השבחה מלא. (במקרקעין שישמשו למגורי מבקש היתר הבניה או קרובו). ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במחוז ירושלים דנה בערעור על … המשך קריאת הפוסט פטור מהיטל השבחה בגין 140 מ"ר