השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

פטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 יחול רק על השבחה הנובעת מהיתר הבניה ולא מזכויות שניתנו אגב "הקלה". שומה מכרעת בהיטל השבחה ניתנה בפרוייקט תמ"א 38/2 בו במקום בניין בן 3 קומות ו-9 דירות אושרו 9 קומות ו- 27 דירות וקומת גג חלקית מעל קומות מרתף הכוללות 28 חניות. נקבעה שומת השבחה בגין הקלה שניתנה עבור … המשך קריאת הפוסט השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מינהלי או צו להפסקת העבודה.  הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" … המשך קריאת הפוסט עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית לאחר הפקדתה, לאור התנגדות שהוגשה על-ידי בעלת זכויות בדירה אחת בבית המשותף, המתנגדת לקידום התכנית. בהחלטת הועדה המקומית נקבע שבהתאם … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

וועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר בניה, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית. האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה "אירוע מס" המקים חבות בהיטל השבחה בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965? וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ת"א קבלה את העררים של … המשך קריאת הפוסט היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

בבקשה להיתר  לבנות בגג בית משותף, שהוא רכוש משותף שלא הוצמד לדירת מבקש ההיתר, יש צורך בחתימת כל בעלי הזכויות, חתימת המבקש בלבד אינה מספקת גם אם הוא נמנה על בעלי הזכויות בגג המשותף וגם אם הוא המציא לבעלי הזכויות האחרים את הבקשה ואלו לא הגיבו.   אחד מבעלי הזכויות בבית משותף הגיש בקשה להיתר … המשך קריאת הפוסט בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

היטלי סלילה וחיבור לרשת המים.

חיוב בהיטל סלילה ייתכן רק אם לאחר כניסתו לתוקף של חוק העזר העירוני בוצעו עבודות התשתית בפועל. חיוב בהיטל חיבור לרשת המים יתכן רק אם בוצע החיבור בפועל. התובעת, חברה יזמית לבניה, תבעה את עירית אשקלון להחזר היטלי סלילה והיטל חיבור מים, אותם נדרשה לשלם כתנאי לקבלת היתר בניה, זאת, בצירוף ריבית והצמדה. דרישת העיריה … המשך קריאת הפוסט היטלי סלילה וחיבור לרשת המים.

העברת זכויות בהסכמי pre-sale

משקיימת הגבלה בהעברת זכויות של רוכשי דירה מהיזם, לא תוכר המחאת זכויות של רוכשי הדירה לצדדים שלישיים הרוכשים מהם.  חברה יזמית של פרויקטים לבניה רכשה מקרקעין ונרשמה כבעליהם. תוך כדי תכנון בניית מגדל מגורים וטרם קבלת היתר בניה החלה החברה ב מכירות דירות pre-sale עם רוכשים. מאחר ובשלב זה טרם ניתן היתר בניה, כללה החברה … המשך קריאת הפוסט העברת זכויות בהסכמי pre-sale

חיוב הוועדה המקומית לחתום על היתר בניה נוכח החלטת וועדת הערר

החלטת וועדת הערר הינה סופית ועל הוועדה המקומית לכבדה כלשונה ולחתום על היתר הבניה. העותרת, חברה קבלנית לבניה הגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה למתן היתר בניה לבניית יחידות דיור ובהן דיור מוגן וכן מרתף חניה לדיור המוגן מתחת לשצ"פ. הבקשה אושרה בכפוף לשינויים ולחתימת הסכם עם העיריה להסדרת זכות השימוש מתחת לשצ"פ, שיאושר על … המשך קריאת הפוסט חיוב הוועדה המקומית לחתום על היתר בניה נוכח החלטת וועדת הערר

הגשת עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה – מתי?

עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה יש להגיש ללא שיהוי. אגודת אדם טבע ודין (העותרת) הגישה עתירה שעניינה מתן היתר בניה על ידי המוסד התכנוני אשר לטענתה נוגדים תכנית מתאר המשנה ייעודם של מקרקעין, תוך סטייה מהוראות נספח הבינוי בו הותנתה התכנית. התכניות עברו הליכים תכנוניים מגוונים ובהם התנגדויות, שינויים והתאמות, כאשר העותרת הצטרפה להליכים … המשך קריאת הפוסט הגשת עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה – מתי?

"התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

לצורך מתן הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה, סעיף 151(ב3)(1), הביטוי "התחלת הקמת הבניין" פירושו התחלת בניית קומות המגורים.  בניית יסודות הבניית וקומות החניות הן "הכנה" לבניית יחידות המגורים. הוראת שעה בסעיף 151(ב3)(1) לחוק התכנון והבניה קובעת, שתוספת לשטח כולל, המותר לבניה בתחום מגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה וועדה מחוזית לפני יום תחילת … המשך קריאת הפוסט "התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי