תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת - חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת בניין שקבעה כי קורות הסככה אינן עומדות בדרישות חוזק ויציבות. חוות דעת שמאי קבעה כי נגרמו נזקים כספיים. נמצא כי … המשך קריאת הפוסט תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

קבלן יפצה רוכש דירה בשל איחור במסירת דירה לפי הוראות סעיף 5א לחוק המכר (דירות) הגוברות על התניות בחוזה המכר. החברה הקבלנית מוכרת הדירה – הנתבעת מסרה את החזקה בדירה לרוכש- התובע חמישה חודשים ו 22 ימים לאחר מועד המסירה החוזי. דמי שכירות של דירה דומה בגודל ובמיקום הם 5,000 ₪. התובע הגיש תביעה כספית … המשך קריאת הפוסט איחור במסירת דירה מקבלן לרוכש

יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים

קבלן המבצע עבור מזמין עבודה עבודות שיפוץ ובניה בהיקף נרחב- ביצועי וכספי, על פי תכנית וכתב כמויות מטעם מהנדס בנין, ייחשב בד"כ (כפוף לראיות) כנותן שירותי קבלנות.    מזמיני העבודה, בני זוג- התובעים, שכרו את שירותיו של הנתבע, כקבלן שאמור היה לבצע עבודות שיפוצים ובניין אגף נוסף בביתם, כנגד תמורה כספית בת מאות אלפי שקלים, … המשך קריאת הפוסט יחסי מזמין עבודה וקבלן שיפוצים

אחריות חברת ניהול ופיקוח

באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב.  בית המשפט נדרש לסכסוך בין מפרסם המכרז לביצוע עבודות תשתית עבור עיריית תל אביב- רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לבין חברת הניהול והפיקוח שנבחרה על ידה … המשך קריאת הפוסט אחריות חברת ניהול ופיקוח

קיזוז כספים בהתחשבנות בין קבלן ראשי לקבלן משנה

קיזוז הינו אמצעי תשלום ומתבצע במשלוח הודעת קיזוז מצד אחד למשנהו.  על הטוען טענת קיזוז לפרט ולהציג ראיות לתמיכה בטענתו. קבלן משנה – התובע, תבע כספים מקבלן ראשי – הנתבעת, בטענה כי בצע עבודות ריצוף עבור הנתבעת וכי נותר חוב לנתבעת כלפיו בגין עבודתו. הנתבעת טוענת שהתובע בצע עבודות לקויות שתוקנו ע"י הנתבעת והיא זכאית … המשך קריאת הפוסט קיזוז כספים בהתחשבנות בין קבלן ראשי לקבלן משנה

תנאי "גב לגב" ביחסי קבלן ראשי  עם קבלן משנה

  בתניות גב-אל-גב, במצבים בהם בוצעו העבודות על-ידי קבלן המשנה, ובהעדר טענות מצד הקבלן הראשי ו/או מזמין העבודה ביחס לעצם ביצוע העבודות או לאיכותן, הרי שאין באי תשלום של מזמין העבודה לקבלן הראשי כדי לבטל את חבותו של הקבלן הראשי כלפי קבלן המשנה. האם קבלן ראשי חייב לשלם לקבלן משנה כל עוד מזמין העבודות לא … המשך קריאת הפוסט תנאי "גב לגב" ביחסי קבלן ראשי  עם קבלן משנה

אחריות יזם כמוכר דירה לליקויי הבניה

  בעל קרקע הבונה בית באמצעות קבלן משנה ומוכר אותו לרוכש, ייחשב כ"מוכר" על פי חוק המכר (דירות), אלא אם כן גר בבית בתקופה הנדרשת בחוק או יוכיח פוזיטיבית כי הוא בנה את הבית שלא על מנת למוכרו אלא למגוריו שלו ומשפחתו. בעל קרקע בקיסריה (המוכר) בנה על הקרקע בית באמצעות קבלן משנה. את הבית … המשך קריאת הפוסט אחריות יזם כמוכר דירה לליקויי הבניה

הריסת בניין – האחריות לנזק לבניין סמוך

קבלן הריסת בניין חייב בבירור מוקדם של תנאי היתר ההריסה ושל תנאי הביצוע בשטח, בסיור מקדים באתר ההריסה, ביידוע הדיירים בבתים הסמוכים אודות ביצוע עבודות ההריסה ומועד תחילתן ובאיטום ומיגון הדירות בבתים הסמוכים. הוא מחולל הנסיבות לנזק האפשרי וחובת הפיצוי בגין נזקים תחול עליו. מזמין העבודה אשר התקשר עם קבלן הריסות מומחה בתחומו, כקבלן עצמאי, … המשך קריאת הפוסט הריסת בניין – האחריות לנזק לבניין סמוך

יחסי קבלן ראשי, קבלן משנה ומפקח

סמכותו של המפקח על ביצוע הבניה אינה קבועה בחוק, ותפקידו אינו מקבל ביטוי בהוראות הדין. תפקיד המפקח מקבל את אופיו מן ההסכמות החוזיות והנוהג המקובל. קבלן ראשי המבצע עבודות תשתית עבור מזמין העבודות, הגיש תביעה כספית נגד קבלן המשנה עמו התקשר בחוזה, להשבת כספים ששולמו לקבלן המשנה ביתר, ובנוסף, תביעה כספית נגד המפקח שנשכר מטעם … המשך קריאת הפוסט יחסי קבלן ראשי, קבלן משנה ומפקח

התחשבנות קבלן עם מזמין עבודה

על חברה קבלנית להגיש את חשבונותיה למזמין עבודה באופן מסודר ובר פענוח. בית משפט השלום דן במחלוקות כספיות הנובעות מפרויקט לשיפוץ מבנים בעיר אשקלון שבצעה חברה קבלנית עבור החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. החברה הכלכלית פרסמה מכרז בו זכתה החברה הקבלנית אשר סיימה חלק ניכר מהעבודות. בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות באשר לתמורה לה זכאית החברה … המשך קריאת הפוסט התחשבנות קבלן עם מזמין עבודה