אחריות חברת ניהול ופיקוח

באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב.  בית המשפט נדרש לסכסוך בין מפרסם המכרז לביצוע עבודות תשתית עבור עיריית תל אביב- רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לבין חברת הניהול והפיקוח שנבחרה על ידה … המשך קריאת הפוסט אחריות חברת ניהול ופיקוח

תנאי סף במכרז – חובת ניסוח ברור וחד משמעי

קביעת תנאי סף במכרז מחייבת ניסוח ברור וחד משמעי. תנאי סף לעניין נסיון קודם, הנוקב בסכום של היקף כספי מינימלי של עבודות קודמות - היקף כספי בסכום זה בהסכם מסגרת או היקף כספי כזה בפרויקט אחד, שניהם מצויים בגדר אפשרויות סבירות בפירוש תנאי הסף. בהימצא תנאי סף במכרז שאינו בהיר וניתן לפירושים שונים, שהינם סבירים … המשך קריאת הפוסט תנאי סף במכרז – חובת ניסוח ברור וחד משמעי

תנאי סף במכרז – ניסיון המציע

עורך מכרז רשאי לכלול במסמכי המכרז תנאי סף, דהיינו תנאי שהצעה שאינה עומדת בו דינה פסילה על הסף, על סף דלתה של וועדת המכרזים.  ככלל, הצבת דרישה כתנאי סף מייעלת את הליך המכרז ויוצרת הגינות ושוויון כלפי משתתפים פוטנציאליים.  אוניברסיטת בן גוריון פרסמה מכרז להקמת בניין לשימוש כמעבדות כימיה, מעבדות אופטיות, חדרים מיוחדים נוספים, משרדים … המשך קריאת הפוסט תנאי סף במכרז – ניסיון המציע

חובה לקיים תנאי סף במכרז

סיווג תנאי במכרז כתנאי מהותי נתון לשיקול הדעת של וועדת המכרזים. אי מילוי תנאי של צירוף רשימת מתכננים ויועצים למכרז מהווה פגם מהותי שלא ניתן לתקנו והפוסל את ההצעה. המוסד לביטוח לאומי פרסם מכרז פומבי לתכנון והקמת סניף המוסד בדימונה. פורסמו חמישה תנאי סף ביניהם תנאי המחייב את החברה הניגשת למכרז לצרף להצעה רשימת מתכננים … המשך קריאת הפוסט חובה לקיים תנאי סף במכרז

מכרז : תנאי סף – "קבלן ראשי"

קבלן ראשי הוא קבלן המתקשר עם בעל המכרז או המזמין ומקבל עליו אחריות מלאה למלוא העבודות במכרז. קבלן המתקשר עם קבלן ראשי לביצוע העבודות הוא קבלן משנה, אפילו ייטול עליו בחוזה הביצוע את ביצוע מלוא העבודות. בית המשפט המנהלי דן בין היתר בתנאי הסף שבמכרז בו נדרשו המשתתפים לניסיון בעבודות מסוג העבודות נושא המכרז, בין … המשך קריאת הפוסט מכרז : תנאי סף – "קבלן ראשי"

פגם בהצעה במכרז בשל מצגים כוזבים בעמידה בתנאי סף

מצגים כוזבים של המציעה בנוגע לעמידתה בתנאי סף מבטלים את החלטת וועדת המכרזים להכרזתה כזוכה. בגליון בש"ז פרסמתי את עניינן של שתי חברות מובילות העוסקות בפינוי ומיחזור פסולת בניין שנגשו למכרז שפרסם תאגיד עירוני לביצוע עבודות פינוי פסולת מאתר פסולת בנין. עניינן התברר בבית המשפט המחוזי וכעת פורסמה תוצאת הערעור בבית המשפט העליון. וועדת המכרזים … המשך קריאת הפוסט פגם בהצעה במכרז בשל מצגים כוזבים בעמידה בתנאי סף

תנאי סף של הוכחת נסיון מקצועי – מינהור לתחבורה

"מינהור לתחבורה" יכול שיתפרש ככולל בהגדרתו לא רק מנהרה למעבר כלי רכב אלא גם מינהור עזר לצרכרי איוורור ותשתיות. במכרז רחב היקף לסלילת כביש בין עירוני נכלל תנאי סף של הוכחת ניסיון ב"ביצוע פרויקטים של תשתיות תחבורתיות" בהיקף נדרש, בין היתר – כבישים ו/או גישור ו/או מינהור לתחבורה ו/או מחלפים ו/או עבודות עפר. התעוררה שאלה … המשך קריאת הפוסט תנאי סף של הוכחת נסיון מקצועי – מינהור לתחבורה

הצגת מצגים כוזבים ומטעים בפני ועדת המכרזים

לא ניתן להתעלם מטענה שזוכה במכרז הציג בפני וועדת המכרזים מצגים כוזבים ומטעים. טענה זו צריכה להבדק ע"י הוועדה. שתי חברות מובילות העוסקות בפינוי ומיחזור פסילת בניין נגשו למכרז שפרסם תאגיד עירוני לביצוע עבודות פינוי פסולת מאתר פסולת בנין. וועדת המכרזים הכריזה על ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה. החברה העותרת פנתה לבית המשפט המחוזי בתל … המשך קריאת הפוסט הצגת מצגים כוזבים ומטעים בפני ועדת המכרזים

מכרז – פסילה גורפת, אוטומטית ובלתי מנומקת

פסילה גורפת, אוטומטית ובלתי מנומקת של מכרז הינה בלתי מידתית ובלתי סבירה! חברה קבלנית לעבודות תשתית ופיתוח הגישה הצעה במסגרת מכרז של משרד הבינוי והשיכון. למרות שהצעתה של החברה היתה הזולה מכולן, נפסלה ההצעה בשל "אי עמידה בתנאי סף". ללא שוועדת המכרזים נמקה את הפסילה מעבר לאמירה לקונית בדבר אי עמידה בתנאי הסף. לא הוצג … המשך קריאת הפוסט מכרז – פסילה גורפת, אוטומטית ובלתי מנומקת

פגמים מהותיים המצדיקים פסילת מכרז

וועדת המכרזים אינה מוסמכת להכשיר הצעה פגומה, מקום שהדין קובע כי היא פסולה. אוניברסיטת באר שבע פרסמה מכרז פומבי להקמת מעונות סטודנטים בקמפוס שדה בוקר. המציעים נדרשו למלא כתב כמויות ולמסור ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון בתוך 7 ימים מיום הדרישה. במכרז נכתב ש"אי התאמה לדרישת הערבות עלולה להביא לפסילת ההצעה, אך האוניברסיטה תהיה רשאית … המשך קריאת הפוסט פגמים מהותיים המצדיקים פסילת מכרז