ערבות בנקאית אוטונומית – האם תמיד עצמאית ?

הבנק רשאי להימנע מכיבוד ופירעון ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה כערבות ביצוע, בשל אי התאמה בינה לבין נסיבות המימוש- תיקוני ליקויי בניה – בגינן הוצאה ערבות בדק. חברה קבלנית מבצעת נתנה למזמין העבודה שתי ערבויות: האחת - ערבות ביצוע להבטחת  השלמת הדירות, השניה – ערבות בדק  להבטחת ביצוע תיקונים וסילוק כל פגם וליקוי בעבודות. חברת הביצוע … המשך קריאת הפוסט ערבות בנקאית אוטונומית – האם תמיד עצמאית ?

ערבות בנקאית במכרז – פגם בערבות

טעות בערבות בנקאית שהינה שיכול (היפוך) ספרות בתוך מספרו של מתחם מקרקעין אינו פגם מהותי אלא טעות סופר טכנית ולכן הערבות כשרה. העותרת בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים מבקשת להורות לפסול את הצעת המשיבה, הזוכה במכרז, נוכח פגם מהותי שבכתב הערבות. הפגם הינו – מספר מתחם שלא נכלל ברשימת המתחמים נשוא המכרז. הטענה היא שהיעדר … המשך קריאת הפוסט ערבות בנקאית במכרז – פגם בערבות

קשיים כספיים והקפאת הליכים אצל קבלן המשנה

התובעת, שהזמינה מהנתבעת עבודות בפרויקט בניה, הייתה רשאית לבטל את החוזה בשל הפרתו הצפויה ע"י הנתבעת, והייתה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ולעצור תשלומי כספים לנתבעת. התובעת, חברה יזמית, הזמינה מהנתבעת – קבלן משנה מבצע, עבודות ביצוע גמר ופיתוח בפרויקט בניה. על פי ההסכם שנחתם בין התובעת לבין הנתבעת. מועד סיום עבודות הגמר והפיתוח שנמסרו … המשך קריאת הפוסט קשיים כספיים והקפאת הליכים אצל קבלן המשנה

חילוט ערבות בנקאית שלא בתום לב

על מזמין העבודה רובץ הנטל להוכיח שהערבות חולטה כדין. עליו לבדוק היטב את האירועים קודם שיפנה לחילוט הערבות הבנקאית ובל ישים עצמו כמאשים, שופט ומוציא לפועל !!! קבלנים מבצעים נדרשים להמציא למזמין העבודה ערבויות מסוגים שונים, מערבויות ביצוע, אחריות וטיב ועד ערבות אוטונומית. כאשר הערבויות מצויות בידי מזמין העבודה, לעיתים הוא עושה בהן שימוש ומחלטן … המשך קריאת הפוסט חילוט ערבות בנקאית שלא בתום לב

ערבות בנקאית מול ערבות חברת ביטוח

חברה ממשלתית בתחום עבודות הפיתוח פרסמה מכרז בו חייבה בהפקדת ערבות בנקאית. החברה הזוכה צירפה ערבות של חברת ביטוח. וועדת המכרזים קבלה ייעוץ משפטי בסוגיה והחליטה להכשיר את הערבות. על כך הגישה החברה המתחרה – המערערת עתירה לבית המשפט המנהלי לביטול הזכייה. בית המשפט המנהלי קבע כי אין פסול בקבלת ערבות מאת חברת ביטוח. פסיקת … המשך קריאת הפוסט ערבות בנקאית מול ערבות חברת ביטוח

חיוב בנק בנזקי קבלן תשתיות בגין שגיאה בערבות בנקאית

הבנק הפר את חובת הזהירות כלפי הלקוח בכך שלא בדק את כתב הערבות לפני העברתו אליו. בית משפט השלום באשקלון קבל את תביעתה של חברה קבלנית (להלן-"החברה") נגד הבנק וחייבו לפצות את החברה בגין שגיאה בתאריך תוקף הערבות הבנקאית שהנפיק. בשל אותה טעות נפסלה הצעת החברה שהוגשה במכרז לביצוע עבודות תשתית וסלילת כביש שלשמו הוצאה … המשך קריאת הפוסט חיוב בנק בנזקי קבלן תשתיות בגין שגיאה בערבות בנקאית

פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

רוכשי דירה שביטלו הסכם רכישה בפרויקט שלווה על ידי בנק מלווה ובאמצעות כספם המוחזר מהסכם זה רכשו מאותו הקבלן דירה בפרויקט שלא היה לו ליווי בנקאי, לא יוכלו לדרוש מימוש הערבות הבנקאית שהוציא הבנק. זוהי סאגה בשלוש ערכאות משפטיות: הרוכשים חתמו על הסכם לרכישת דירה מהחברה הקבלנית, הפקידו סכום כסף לחשבון הליווי של הפרויקט בבנק … המשך קריאת הפוסט פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

ערבות בנקאית "סמי – אוטונומית"

הבדיקה אם הערבות שבה מדובר היא בגדר "ערבות רגילה" או שהיא "ערבות בנקאית אוטונומית" תיעשה לפי מידת התלות של הערבות בעיסקת היסוד, כפי שנקבעה על ידי הצדדים. הקבלן ביצע עבודות בניה במגרש לרבות הריסה ובנייה מחדש של קיר תומך כאשר לצורך היתכנות הביצוע נמסרו ערבות בנקאית ושיק בטחון לידי בעלי המגרש השכן להבטחת נזקים העלולים … המשך קריאת הפוסט ערבות בנקאית "סמי – אוטונומית"

פגם בערבות בנקאית

פליטת קולמוס שנפלה בערבות בנקאית של טעות באי ציון סוג המטבע, אינה פוסלת את ההצעה כולה. מדובר בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר פסל ערבות בנקאית אשר ניתנה בנוסח הנדרש, אלא של צד הסכום, במקום ₪ נרשם N. פסק הדין הובא במדור זה בגליון קודם של "הקבלן והבונה". ועדת המכרזים פסלה את … המשך קריאת הפוסט פגם בערבות בנקאית

פגם בערבות בנקאית 

שם המציעה נשמט מנוסח כתב הערבות = פגם מהותי ולא טכני בגינו יש לפסול את ההצעה במכרז. במכרז צויין כי ההשתתפות במכרז מותנית בצירוף של "ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת שב"ס ע"ש המציע". הערבות הוצאה ללא שם החברה המציעה, זהו פגם, תקלה שיש לבחון את אופיה ואת משמעותה, האם זה פגם המצדיק את ביטול ההצעה? … המשך קריאת הפוסט פגם בערבות בנקאית