רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט היה עליו להקדים ולהגישה בפני הוועדה המקצועית לצד רשם הקבלנים.  מדובר בחברה הרשומה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות … המשך קריאת הפוסט רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

רישום קבלן על בסיס העסקת מנהל עבודה

לשם רישום קבלן על בסיס העסקת מנהל עבודה יש להראות שבעל המקצוע הנרשם כבסיס הרישום פעל במשך 6 שנים כמנהל עבודה בפועל בעבודות הנדסה בנאיות. מהי משמעות ניסיון כ"מנהל עבודה" לצורך רישום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות? בכך דנה וועדת הערר לענייני רשם הקבלנים בבית המשפט המחוזי. העוררת, חברה קבלנית הרשומה בענף 100-בניה, העסיקה שני … המשך קריאת הפוסט רישום קבלן על בסיס העסקת מנהל עבודה

רישום בפנקס הקבלנים על פי ניסיון

מי שרוצה לבסס רישום בפנקס הקבלנים בענף ראשי (100), על סמך כישוריו וניסיונו כמנהל עבודה, סיים קורס קבלנים ואפילו אם לא נרשם כמנהל עבודה במשרד התמ"ת או קבל מינוי, יקבל את הרישום אם יוכיח ניסיון כמנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מסוג ראשון במעלה. לפנינו מקרה שכיח של חברה אשר היתה רשומה בסיווג 100/ג/2 על בסיס … המשך קריאת הפוסט רישום בפנקס הקבלנים על פי ניסיון

סיווג קבלני – מאבק על רמת הרישום

לרשם הקבלנים הסמכות להוריד את סיווגו של קבלן ביותר מאשר דרגה אחת אם מצא הרשם כי לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים של סיווגו הקודם. על קבלן לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בדין להגשת ערר על החלטת רשם הקבלנים ואין בשליחת מכתבים לרשם כדי לגשר על פערי הזמנים. מובאים להלן עיקרי פסיקת בית המשפט העליון (כב' השופטת … המשך קריאת הפוסט סיווג קבלני – מאבק על רמת הרישום

השגה על החלטת רשם הקבלנים – מסלול סטטוטורי מחייב

בהתקיים המסלול של וועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים, אין מקום להגשת עתירה לבג"צ. לחברה יזמית וקבלנית ותיקה ובעלת מוניטין (100 ג' 5) בוטל הרישום בפנקס הקבלנים בנימוק של אי המצאת מסמכים במועד. החברה טענה לאי קבלת הדרישה למסמכים ולהתנהלות קלוקלת של משרד רשם הקבלנים בעניינם אשר אף סירב להתיר לה להופיע בפני הוועדה המייעצת. … המשך קריאת הפוסט השגה על החלטת רשם הקבלנים – מסלול סטטוטורי מחייב

תנאי סף מקדמי במכרז – סיווג הרישום (כספי) ברשם הקבלנים

תנאי הסף: תנאי הסף שהינם תנאים מהותיים שאי קיומם פוגע בעקרון השוויון מסייעים לקביעת הרף המקצועי המחייב לצורך השתתפות במכרז ועמידה בתנאי הסף כמוה כיציאה מקו הזינוק המשותף למתחרים בתחרות וכל המשתתפים נדרשים לקיים תנאים אלו כלשונם ולעמוד בתנאי הסף באופן שוויוני. במכרז פומבי מטעם רכבת ישראל שפורסם לאחרונה הוצב תנאי סף שהינו: "המציע רשום … המשך קריאת הפוסט תנאי סף מקדמי במכרז – סיווג הרישום (כספי) ברשם הקבלנים

קיום רשיון קבלן – תנאי סף סטטוטורי במכרז

סעיף 6 לתקנות חובת המכרזים החל על המכרז הזה קובע תנאי להשתתפות במכרז: "רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לענין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרשיונות הנדרשים על פי דין". לפנינו מאבק בין שתי חברות קבלניות שהתחרו במכרז לביצוע עבודות בניה המשלבות עבודת ביוב ואינסטלציה. לחברה האחת רשיון תקף לפי חוק רשום קבלנים … המשך קריאת הפוסט קיום רשיון קבלן – תנאי סף סטטוטורי במכרז

אכיפת חוק רישום קבלנים

הנאשמת, חברה קבלנית הרשומה בענף 100 (בניה) בסיווג ג' 1 (עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים או היקף כספי עד 700 אלף ₪ בעת הארוע , כיום 1,200 א') בצעה בשנים 2001 עד 2005 עבודות בניה של 3 מגדלי דירות בני 19 קומות כ"א בשטח כולל של 24,000 מ"ר בנתניה ובהיקף כספי של כ- 14 מיליון … המשך קריאת הפוסט אכיפת חוק רישום קבלנים