השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

פטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 יחול רק על השבחה הנובעת מהיתר הבניה ולא מזכויות שניתנו אגב "הקלה". שומה מכרעת בהיטל השבחה ניתנה בפרוייקט תמ"א 38/2 בו במקום בניין בן 3 קומות ו-9 דירות אושרו 9 קומות ו- 27 דירות וקומת גג חלקית מעל קומות מרתף הכוללות 28 חניות. נקבעה שומת השבחה בגין הקלה שניתנה עבור … המשך קריאת הפוסט השבחה בגין מרתפי חניה בתמ"א 38

המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות בבית משותף חתם עם יזם לבצע פרויקט של תמ"א 38/1 בו התחייב היזם לבנות עבורם חדרי ממ"ד, מרפסות ומעלית ובתמורה … המשך קריאת הפוסט המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית לאחר הפקדתה, לאור התנגדות שהוגשה על-ידי בעלת זכויות בדירה אחת בבית המשותף, המתנגדת לקידום התכנית. בהחלטת הועדה המקומית נקבע שבהתאם … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

במקרה בו התכנית המפורטת החלה אוסרת על הריסת מבנה ומחייבת את שימורו, לא ניתן לפעול במסלול הריסה ובניה מחדש לפי תמ"א 38. במקרה של תכנית מפורטת המאפשרת את הריסת הבניין בתנאים של שימור ייחודו, כגון של שימור חזיתו, ניתן יהיה לקבל היתר במסלול של בניה והריסה. דיון בבקשה להיתר בנייה להריסה ובניה מחדש, בהתאם להוראות … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

תמ"א 38 – התנגדות בניינים שכנים להענקת זכויות בניה

לשם אישור זכויות בניה לבניין על פי תמ"א 38, יש לוודא כי התמלאו הוראות התמ"א, הונחה דעתם של היועצים המקצועיים – מהנדס התמ"א ומהנדס הוועדה המקומית למילוי התנאים לתחולת התמ"א. יש להיזהר בניסיון להפחית מתוספת של שתיים וחצי קומות על גג הבניין כפי שמתירה התמ"א. מימוש התמ"א כרוך בביטחון של היזם להשגת רווח יזמי ראוי … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 – התנגדות בניינים שכנים להענקת זכויות בניה

תוספת יח"ד בתמ"א 38 עם פטור ממקומות חניה

ככלל, יש לתת פתרון חניה במסגרת פרויקט תמ"א 38. מקום שבו אין אפשרות להתקין מקומות חניה במגרש עבור היחידות החדשות מכוח תמ"א 38, לא יהיה בכך כדי למנוע את הפרויקט.  החלטת הוועדה המקומית לאפשר תוספת של יחידות דיור מכוח תמ"א 38 תוך מתן פטור מלא מהתקנת מקומות חניה בהיעדר אפשרות להתקנתם, הינה החלטה סבירה. היזם … המשך קריאת הפוסט תוספת יח"ד בתמ"א 38 עם פטור ממקומות חניה

תמ"א 38 – עיכוב משמעותי בביצוע העבודות

עיכוב ממושך בהשלמת עבודות על פי תמ"א 38, עלול לגרום לבטלותו של חוזה המקרקעין ועבודות הבניה. הערת אזהרה על זכויות הבעלים הרשומים לטובת רוכשי דירות מהקבלן הינה בגדר הכרח! הדיירים, בעלי הזכויות בבית המשותף, התקשרו בחוזה עם הקבלן לפיו התחייב לבצע תוספות בנייה בבניין, בתמורה לחלק מזכויות הבניה הצמודות לבניין שיאפשרו לו לבנות שתי דירות … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 – עיכוב משמעותי בביצוע העבודות

תמ"א 38 – היקף שיקול הדעת של הוועדה המקומית לסרב לבקשה

וועדה מקומית אינה יכולה לסרב לתת היתר בניה על פי תמ"א 38 מנימוקים כלליים בלבד. סירובה יגובה בנימוקים מיוחדים המבוססים על בדיקה מקצועית קונקרטית של כל בקשה להיתר. הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים דחתה בקשה להיתר להריסת בניין מגורים קיים בן 3 קומות ובו 17 וח"ד והקמת מבנה חדש מכוח תמ"א 38 בן 7 קומות … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 – היקף שיקול הדעת של הוועדה המקומית לסרב לבקשה

תמ"א 38 – היקף שיקול הדעת של רשויות התכנון

אגב דיון בבקשה להיתר בניה דנה וועדת הערר לתכנון ולבניה בהיקף שיקול הדעת של רשויות התכנון לאחר תיקון 3א לתמ"א 38, דחתה את הערר לעניין תוספת זכויות הבניה וקבלה את הערר בקובעה כי תנאי להנפקת היתר הבניה יהיה התקנת 30 מקומות חניה בשטח המגרש.  בבניין ישן בן 3 קומות ובו 48  דירות בירושלים, הוגשה בקשה … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 – היקף שיקול הדעת של רשויות התכנון

תמ"א 38 – מבחנים למתן צו מניעה

על המבקש צו מניעה לעצירת ביצוע עבודות שיפוצים לפי תמ"א 38, לעמוד במבחני ההליך, להימנע משיהוי בהגשת הבקשה לצו מניעה, לקיים גילוי מלא ונאות כלפי בית המשפט, להראות סיכוי טוב בהליך העיקרי ולשכנע שהוא ניזוק עיקרי ומשמעותי במידה והעבודות תתבצענה. שוכר נכס מסחרי, בבניין הגיש לבימ"ש השלום בתל אביב בקשה לצו מניעה זמני אשר יאסור … המשך קריאת הפוסט תמ"א 38 – מבחנים למתן צו מניעה